Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

05.05.2015

T.C. BAŞBAKANLIK Vakıflar Müdürlüğü

Sayı: 76710271.952.08/9377

İlgi: 21.04.2015 tarihli ve 7671271.952.08.8486 sayılı yazımız.

İlgi yazımızla İstanbul İli, Fatih ilçesinde bulunan, Arabacı Beyazıt Ağa Camisinde 22.02.2015 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayında tarihi değeri haiz iki adet şamdanın çalındığı bildirilmiştir.